سخن دبیر علمی دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی 

 

نوآوری عامل پيشرفت کشورهای توسعه يافته و عامل حسرت کشورهای در حال توسعه می باشد. امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد. همگام با رشد اقتصادی جوامع ، فشار بر سیستم های طبیعی و منابع کره زمین شدت می گیرد. واقعیت تاسف بار این است که اقتصاد به رشد خود ادامه داده، اما محیط زیست که اقتصاد به آن وابسته است رشد نمی نماید. توسعه پايدار در تمامی زمینه ها به معناي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حداكثر سازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب به توانايي نسلهاي آينده براي برآوردن نيازهايشان مي باشد. دستیابی به توسعه پایدار در تمامی بخش های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری و علوم میان رشته ای هم اکنون در دستور کار همه کشورهای جهان قرار دارد و همه دولت ها با توجه به زمینه های فرهنگی و اعتقادی خود تلاش دارند تا سهم خود را در این نهضت بزرگ جهانی ایفا نمایند.

هـــدف کلی از این گردهمایی بین المللی ایجــاد چشم انداز مشترک و اصول مورد توافق کسانی است که با کلیت موضوع موافق هستند و هدف غائی آن ها هدایت به سوی نگاه ویژه به قوانین زیست محیطی و دستیابی به توسعه پایدار است که به عنوان ابعاد اساسی و بنیادی پایداری محیط زیست وهمچنین سازگاری با محیط زیست به عنوان جزء لاینفک قانون، عدالت و حاکمیت برای توسعه پایدار از مهم ترین دیدگاه های  شرکت کنندگان در این کنگره به شمار می آیند. همچنین شرکت کنندگان  در این کنگره  بین اللمللی می توانند دیدگاه ها و نظرات خود را در رابطه با چشم انداز آتی توسعه پایدار کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ابراز داشته وتجربیات خود در خصوص اجرای موثر قواعد زیست محیطی و سیاست های کاربردی در این زمینه را به اشتراک  بگذارند.

 

                                                                                                                                                                                                       من ا... توفیق  
                                                                                                                                                                                        دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی
                                                                                                                                                                                      دبیر علمی کنگره، دانشگاه شیراز


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره قبلی کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره اول تا سوم کنگره